Geschiedenis van de stichting Wijkraad “Velve-Lindenhof”

Geschiedenis Stichting Wijkraad “Velve-Lindenhof”

De wijkraad is ontstaan uit meerdere bewonerscommissies, en straatcommitees, om zo gezamenlijk de wensen van de bewoners en de belangen van de wijk te behartigen. Dit besluit is genomen, en op 1 december 1977 is de Stichting Wijkraad “Velve-Lindenhof”officieel van start gegaan.

Het toen malig bestuur bestond uit T. Stockman (Voorzitter); G. Nijhof (Secretaris); en J. Wijkema (Penningmeester).

De Wijkraad was gevestigd in de wijkwinkel (een houten gebouw) op de hoek van de Lipperkerkstraat en de Oostveenweg. Dit gebouw was in gebruik van de gemeentelijke projectgroep voor de herstructurering van de wijk, had een opknapbeurt hard nodig. Op deze manier was samenwerking tussen de verschillende Gemeentelijke diensten, woningbouwverenigingen (destijds en later veranderd in woningcorporatie waardoor de bewoners min of meer buitenspel werden gezet voor het te voeren beleid) en de bewonersorganisaties e.d. Over het algemeen was de samenwerking redelijk, maar de gemeente had de touwtjes in handen. Meepraten kon maar er gebeurde datgene wat de Gemeentelijke diensten – die het vaak ook niet met elkaar eens waren -beslisten. En dat was beslist niet altijd wat de wijkbewoners graag zouden willen.

In de nacht van 4 op 5 januari 1986 is de wijkwinkel door brandstichting verwoest.

Dit was voor de wijkraad een grote klap, waarbij ook de door de vrijwilligers gerunde drukkerij van de wijkkrant werd verwoest. Gelukkig was de schade wel gedekt door de verzekering, maar om weer op nieuw een drukkerij op te starten waren de mogelijkheden niet meer aanwezig.

De wijkraad kreeg tijdelijk onderdak in het speeltuingebouw waar zij gastvrij werden ontvangen. Intussen werd er samen met het gemeentebestuur gezocht naar een oplossing voor de huisvestingsproblemen van de wijkraad. De oplossing werd gevonden om bij de speeltuin een nieuw te bouwen kantoorruimte te realiseren. Het schade bedrag van de verzekering van de gemeente was niet toereikend. Dus heeft de wijkraad van uit het uitgekeerde schadebedrag f 20.000,00 bijgedragen om dit gebouw te kunnen verwezenlijken.                                                                                                            

Op 27 november 1987 werd het gebouw officieel in gebruik genomen, in de eerste jaren werd een deel van het gebouw door de Stichting Enschedese Speeltuinen gebruikt. Toen zij verhuisden is het stadsdeelbeheer hier een tijd gehuisvest.               Vanaf 1 januari 1995 tot 30 november 2006 heeft de wijkraad het hele gebouw in gebruik gehad. En sindsdien is de vestiging in een gehuurd pand aan de Oostveenweg 14.

Toen omstreeks 1985 de wijk wat betreft de openbare ruimte, en de woningen waren verbeterd, kwamen er ander problemen naar voren. Door het toelaten van overlast gevende bewoners, en een veel te grote tolerantie werd de leefbaarheid en het woongenot onbehoorlijk aangetast. In een deel van de wijk waren de bewoners de baas, zij deden wat zij zelf wilden, en trokken zich niets van de andere bewoners aan. Dit had tot gevolg dat goed willende bewoners vertrokken en er steeds meer mensen kwamen die het niet zo nauw namen met de normale regelgeving en de omgangsnormen.

Dit had weer tot gevolg dat de MIRO rellen plaats konden vinden, want door dat men geen respect had voor de andere bewoners, maar ook niet voor de politie, beheerders van de woningen, en de overheid in het algemeen, is het te verwachten dat de zaken een keer uit de hand gaan lopen. Ook de woningbouwvereniging Licht en Lucht en woningstichting Vooruit hadden bijzonder veel last van vernielingen en verpaupering aan hun woningbezit. In een onderling gesprek op het politiebureau met enkele vertegenwoordigers van de Gemeente, politie. Woningbouw verenigingen en de Wijkraad is een aanzet gegeven voor het oprichten van het functionarissenoverleg.

De eerste vergadering van het functionarissenoverleg is gehouden op 5 augustus 1998 in de vergaderzaal van de wijkwinkel aan de van Leeuwenhoekstraat 215.

Hier bij waren aanwezig, H. Burink, stadsdeelbeheerder; B. Beuvink, wijkagent; D.Bouwens, W.B. Patrimonium; G.H. Heideman, wijkraad; H. Smies, Stadsdeel Oost; R. Seegers, W.B. Vooruit; J. Swaters, Wijkraad; A. Konter, Ons Huis.

Afwezig met kennisgeving Vertegenwoordiging W.B. Licht en Lucht.

Hier uit is later het afstemmingsoverleg ontstaan.

Door dit gezamenlijke overleg en het uitwisselen van problemen en knelpunten, werden acties ondernomen die nodig waren, om de wijk te verbeteren, en het leef en woonklimaat te verbeteren. Hierbij heeft de wijkraad “Velve-Lindenhof” ook een grote inbreng, vooral om dat zij in de wijk wonen, heel veel van deze problemen zelf mee maakten, en deze kenbaar konden maken.

Twee andere grote problemen waren de coffeeshops en de drugproblematiek in het algemeen. Deze veroorzaakten veel overlast in de wijk. Ook hier heeft de wijkraad zich ingezet om deze overlast de baas te blijven, wat steeds moeilijk was. Omdat veel bewoners geïntimideerd werden was het lastig  om voldoende bewijs voor deze overlast te vergaren. Dit werd beter toen de overlast zo groot werd, dat bewoners steeds meer hun angst overwonnen. Dit had tot gevolg dat ook de politiek de problemen zag en in gesprek gingen met de bewoners. Samen met de wijkraad zijn zij hun krachten gaan bundelen, en kwam de commissie leefbaar/Veilig als onderdeel van de wijkraad tot stand.

Ook de gemeente was overtuigd van de noodzaak om deze problemen aan te pakken en in enkele zittingen van de rechtbank waarbij ook de getuigenissen van de bewoners en wijkraad betrokken werden, konden de coffeeshops worden aangepakt. Dit heeft er
uiteindelijk toe geleid dat de Wijk “Velve-Lindenhof” sinds juli 2007 coffeeshopvrij is.

Dit neemt niet weg dat drugsproblemen zeker nog niet zijn opgelost.

Ook op het gebied van wonen en van verkeer wordt veel overleg gepleegd, en worden de bewoners betrokken bij de aanpak van hun woningen en de aanleg of wijzigingen in hun woonomgeving.

Gezamenlijk kunnen wij met behulp van de wijkbewoners, heel veel doen om een mooie wijk te hebben waar het  PRETTIG IS OM TE LEVEN EN TE WONEN.

Verslag gemaakt door Jozef Swaters..