wijkbudget

Wijkbudgetten

Wat is wijkbudget?

De gemeenteraad van Enschede stelt elk jaar met de meerjarenbegroting vast hoeveel geld beschikbaar komt voor wijkbudgetten. In heel Enschede is dit de laatste jaren een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro. Voor Velve-Lindenhof is er ook wijkbudget, ruim 30.000 euro.

Wijkbudgetten zijn er om initiatieven van bewoners van de wijk mogelijk te maken. Dat kan door het opzetten van activiteiten, verbetering van de openbare ruimte, sport- en spelmogelijkheden, of organiseren van ontmoetingen. De website www.jijmaaktdebuurt.nl kan helpen om inspiratie op te doen. Daar is ook te lezen wat de aanvragen in andere wijken zijn.

Hoe vraag ik wijkbudget aan?

Heb je een goed idee voor de wijk en zoek je financiële middelen om het mogelijk te maken, dan kun je een bijdrage uit het wijkbudget aanvragen. Je aanvraag moet aan een aantal spelregels voldoen, te weten:

1. het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving

2. het initiatief past binnen de genoemde politiek bestuurlijke kaders

3. het initiatief dient geen privébelang

4. de bewoners zijn opdrachtgever

5. er is aantoonbaar draagvlak in de wijk voor het initiatief

6. het initiatief dient haalbaar te zijn

7. Een aanvraag moet altijd online worden gedaan via www.jijmaaktdebuurt.nl. hier is de       link naar het aanvragen: http://www.jijmaaktdebuurt.nl/ideeen/#delen

Behandeling

De aanvraag komt binnen bij Stadsdeelmanagement Oost. Deze verwerkt de aanvraag en zal bij vragen contact opnemen. Bij een plan of aanvraag dient een prijsopgave, offerte of begroting te zitten. Ook moet een aanvraag aantoonbaar draagvlak hebben. Dat kan bijvoorbeeld door een handtekeningenlijst. De bijlagen bij de aanvraag kunnen worden gemaild. De wijkregisseur neemt contact op met de aanvrager.

Als alle stukken compleet zijn wordt de aanvraag voorgelegd aan de toetsingscommissie van Velve-Lindenhof. Deze bestaat uit vijf onafhankelijke wijkbewoners. Zij toetsen de aanvraag op de

bovengenoemde spelregels. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan kent de toetsingscommissie het aangevraagde bedrag, of een deel ervan toe.

Afronding

In overleg met de wijkregisseur van Stadsdeel Oost wordt bekeken hoe de uitbetaling plaatsvindt. Dat kan door het inleveren van bonnen, door de leverancier rechtstreeks te laten factureren aan de gemeente of door het uitbetalen van een voorschot.

Na de aankopen of bestelling moet altijd een overzicht van de uitgaven met daarbij de bonnen of bewijs van betaling worden ingeleverd. Bewaar deze dus goed.

Aangeschafte producten blijven eigendom van de wijk en worden opgenomen in een inventarislijst van de wijkraad. Dat maakt het mogelijk dat andere wijkbewoners ook gebruik kunnen blijven maken van aangeschafte materialen van het wijkgeld.